NASZ

KODEKS ETYCZNY

 

Kierujemy się pięcioma zasadami moralnymi:
Wspieramy pro-zwierzęcą filozofię użyteczności. Człowiek jako część przyrody, ma tę samą podstawową wolę przetrwania, co inne gatunki zamieszkujące naszą planetę. Polegamy na wykorzystaniu zasobów naturalnych. Ludzie wchodzą w interakcję z przyrodą i mają ludzkie/zwierzęce relacje z wielu powodów np. dla pozyskania żywności, odzieży, sportu lub towarzystwa. Nie jesteśmy oddzieleni od natury – jesteśmy jej częścią.


Jesteśmy świadomi naszego moralnego obowiązku interakcji z przyrodą, w sposób służący naszym ludzkim interesom, jednak przy poszanowaniu i braniu odpowiedzialności za przyrodę oraz naszą planetę. Głównym elementem tej odpowiedzialności jest prowadzenie działalności opartej o zrównoważony rozwój środowiska.


Wyznajemy pogląd, że relacja zwierzę/człowiek powinna opierać się na następujących filarach: szacunek dla każdego zwierzęcia, czerpanie tylko z nadwyżek oferowanych przez naturę, gwarantowanie dobrostanu zwierząt i ich godnego życia, dowody naukowe jako podstawa oceny dobrostanu i konsekwencji moralnych (prawo musi uwzględniać interes wszystkich zwierząt).


Popieramy fundamentalne prawo nowoczesnych demokracji do swobody wyboru w relacjach ze zwierzętami. Wynika to nie tylko z naszej roli w przyrodzie, ale także z faktu, że społeczeństwa rozwijają się wokół kluczowych wartości, takich jak: otwartość i wolna wola, a nie ideologie, które narzucają wartości.
Szanujemy różne postawy moralne, obecne w naszym społeczeństwie, wynikające z historii, kultury, tradycji itp. W ten sposób mamy wkład w społeczeństwo, które uwzględnia zarówno potrzeby człowieka jak i potrzeby zwierząt.